Stadgar

Stadgarna ligger till grund för hur verksamheten ska styras och vilka skyldigheter och rättigheter du som medlem har i föreningen. Ändringar av stadgarna måste för att träda i kraft fastställas av medlemmarna på föreningsstämma eller extra föreningsmöte.

Stadgarna finns i din lägenhetspärm men går också att hämta här: Stadgar