Om föreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening av typen koorperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge (borettslag), Danmark (andelsboligforening) och numera också i Finland (där bostadsaktiebolag är vanligare).

Bostadsrättsföreningen Suseboparken äger en fastighet och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet.

De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är alltså bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till en annan person, dock är man inte lagfaren ägare, utan försäljningen är snarare en överföring av andel och medlemskap, vilket föreningen har rätt att vägra.

Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte och väljer och är valbar till bostadsrättsföreningens styrelse.

Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt fastighetunderhåll och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit.

Uthyrning i andra hand
Om du önskar hyra ut din bostad i andra hand måste du ange skäl för detta och begära tillstånd för detta av styrelsen.