18. Parabol

I samråd med styrelsen i föreningen har du rätt att sätta upp en parabolantenn i anslutning till din lägenhet. Förutsättningen är styrelsens samtycke och att du förbinder dig att följa myndighetsföreskrifter och inhämta de tillstånd, till exempel bygglov, som utfärdas av berörda myndigheter.

Som fastighetsägare har vi anledning att motsätta oss en uppsättning om det till exempel finns risk för annans säkerhet eller för skador på fastigheten eller om vi kan erbjuda det utbud som du efterfrågar på annat vis.

Du står själv för kostnaden för såväl montering som för kanalisation och ledningsdragning från antenn till lägenhet. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och i samråd med oss. Du ansvarar även för eventuella person- eller sakskador som antennen orsakar. Om vi på grund av reparation av fastigheten begär att antennen med tillhörande kanalisation och ledningar tillfälligt ska tas bort är du skyldig att på egen bekostnad ta bort och även sätta upp anläggningen igen. När du flyttar ska du på egen bekostnad ta bort anläggningen och återställa berörda delar av fastigheten i godtagbart skick, om inte annan överenskommelse gjorts.